Obchodní podmínky

JAK NAKOUPIT

1. Výběr produktů

Vyberte si v levém menu kategorii výrobků, o které máte zájem. V případě, že zde nenaleznete to co hledáte a máte zájem o zahradní domek přímo na míru naváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@levnyzahradnidomek.cz

2. Přidání produktů do košíku

Provedete tlačítkem KOUPIT, které je umístěno u všech produktů. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře nové okno s obsahem vašeho nákupního košíku.
Zde můžete změnit počet objednaných produktů. Chcete-li pokračovat v nákupu, můžete vyhledat další produkty a přidat další výrobky do košíku, a tak pořád dokola můžete pokračovat v nákupu.

3. Dokončení nákupu a odeslání objednávky

Zvolte způsob doručení, způsob platby a vyplňte údaje potřebné k doručení Vaší objednávky. V případě, že máte jakýkoliv specifický požadavek, který nelze standardně zvolit při výběru barvy, materiálu nebo dodacích podmínek, vepište jej do pole s označení "Poznámka".
Pro dokončení nákupu a potvrzení objednávky stiskněte tlačítko "ODESLAT".

4. Potvrzení Vaší objednávky

Během několika minut přijde na Váš email, který jste uvedli v objednávce, potvrzení vaší objednávky.

JAK ZAPLATIT

Formy úhrady objednaného zboží:

 • Zákazník může jako formu úhrady zvolit v nákupním košíku platbu dobírkou/v hotovosti při převzetí. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Platba probíhá při předání zboží přímo řidiči, který předá zákazníkovi prodejní doklad (faktura, stvrzenka).
 • Zákazník může jako formu úhrady zvolit v nákupním košíku platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky. Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží na základě emailové výzvy, pokud není výslovně domluveno jinak.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací podmínky:

 • Doprava je zajištěna převážně vlastními vozidly dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.
 • Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou POUZE ORIENTAČNÍ - vzhledem k sezónnímu typu zboží se v jarních měsících může dodací doba prodloužit podle počtu objednávek.
 • Společně s dodávaným zbožím je zákazníkovi předána faktura, která slouží zároveň jako doklad pro případné reklamační řízení. Pokud je zboží zasíláno přepravní společností, je se zbožím zasílán dodací list a daňový doklad (faktura) je doručen dodatečně na základě potvrzení o dodání.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.levnyzahradnidomek.cz a je součástí uzavřené kupní smlouvy. Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu www.levnyzahradnidomek.cz je Negama s.r.o., Valdštejnská 879, 472 01 Doksy IČ: 058 21 843.

 • Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 • Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

  Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem
  k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná
  v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.I.OBECNÉ PODMÍNKY

 • Povinnost kupujícího

  Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kontaktní e-mail pro tyto účely je: info@levnyzahradnidomek.cz . Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

  Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

  a) e-mailem nebo doporučeným dopisem

 • Kupující by měl uvést:

  a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu
  b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
  c) prokázat uzavření kupní smlouvy - zejména prostřednictvím kopie faktury či dodacího listu.
  d) pokud má možnost přiložit fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

 • Povinnost prodávajícího

  O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, a to ihned po obdržení reklamace, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při či po uplatnění reklamace nedohodnou jinak. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího, a to buď formou SMS nebo e-mailem.

  II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
 • UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

  Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

  Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy spotřebitel převezme zboží od přepravce.
  Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu, nebo množství), anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu e-mailem  prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující spotřebitel by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli se ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.
 • Záruční podmínky

  1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

  2) Zákazník doručí reklamované zboží na předem určenou adresu (dle velikosti zboží) anebo je možné po dohodě vyzvednout reklamované zboží u zákazníka vozidly dodavatele. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající. Kupující spotřebitel hradí náklady na dopravu, jakož i jakékoliv jiné náklady nutné k uplatnění reklamace, pouze v případě zjevně neoprávněné reklamace – v opačném případě má nárok na náhradu těchto nákladu od prodávajícího.

  3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky, nebo e-mailem.

  4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech vzniku škod:

  - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
  - poškozením zboží živly
  - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží
  - poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly dodavatele.

  5) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.


  Práva plynoucí ze záruky
 • Kupující spotřebitel při uplatnění záruky má:

  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně tři stejné či 4 různé vady), právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  - jde-li o jiné vady neodstranitelné (čili takové, které nebrání řádnému užívání věci) a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • Závěrečná ustanovení

  Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2016 

  Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícím souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Všeobecná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.levnyzahradnidomek.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu www.levnyzahradnidomek.cz je Negama s.r.o., Valdštejnská 879, 472 01 Doksy IČ: 058 21 843.

 • Součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád.

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
 • Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

  Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem
  k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

  Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

  Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná
  v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 • Uzavření kupní smlouvy

  Každá objednávka odeslaná kupujícím je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

  Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

  V případě nemožnosti zajištění zboží (výrobek již není v nabídce) dle uzavřené kupní smlouvy bude prodávající se zákazníkem konzultovat alternativní řešení (možnost dodání jiného výrobku či stornování objednávky).

 • Cena a platba za zboží

  Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad – faktura, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

  Platnost ceny: ceny jsou platné v době provedení objednávky.

  Platbu je možné realizovat buď v hotovosti nejpozději při převzetí zboží, nebo předem bankovním převodem na účet prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím (pod podmínkou zaplacení kupní ceny, případně zaplacení první splátky ve splátkovém režimu). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci.

 • Dodání zboží

  Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží od 4 dnů do 3 týdnů od potvrzení objednávky. Upřesněná dodací lhůta je uvedena při objednávce u zboží.

  Veškeré zboží, jehož cena převýší 70.000,- Kč vč. DPH, je přepravováno na místo určení zdarma. Forma přepravy bude určena dodavatelem s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

  Rozpor s kupní smlouvou

  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 • Odstoupení od smlouvy

  Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

  Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, uveďte prosím do odstoupení číslo faktury, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, zašlete jej zpět na  adresu, kterou předem vykomunikujete e-mailem s prodávajícím. Ten určí místo dodání dle typu a velikosti zboží.

Zboží:

I. nesmí jevit známky použití

II. musí být nepoškozené,

III. mělo by být kompletní (včetně příslušenství,  návodu atd.) s kopií originálního dokladu o koupi.

Zboží je vhodné zasílat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

I. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

II. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

III. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

 • Záruka a reklamace

  Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
  Pro informace o záruce, reklamaci a jednotlivých postupech viz reklamační řád.

 • Ochrana osobních údajů

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.